Foliage

Apollo Gobo MS #1081 Foliage Rough

Foliage Rough

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1082 Foliage Jungle Thick

Foliage Jungle Thick

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1083 Foliage Detail

Foliage Detail

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1084 Breakup Hemp

Breakup Hemp

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1114 Disco Flowers

Disco Flowers

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1123 Leaves Realistic

Leaves Realistic

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1124 Leaves Dense

Leaves Dense

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1125 Leaves Forest

Leaves Forest

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1126 Rose Porcelain

Rose Porcelain

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1128 Leaves Forest Thick

Leaves Forest Thick

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1129 Trees With Foliage

Trees With Foliage

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1132 Fern

Fern

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1133 Foliage Forest

Foliage Forest

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1134 Foliage Forest 2

Foliage Forest 2

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1139 Budding Flowers

Budding Flowers

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1142 Ash Leaves

Ash Leaves

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1143 Ash Leaves

Ash Branches

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1144 Scattered Ash Leaves

Scattered Ash Leaves

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1145 Strewn Petals

Strewn Petals

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1146 Dispersed Petals

Dispersed Petals

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1147 Leaf Garland

Leaf Garland

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1071 Bamboo Realistic

Bamboo Realistic

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1013 Breakup Bamboo

Breakup Bamboo

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1022 Breakup M. Doshi

Breakup M. Doshi

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1012 Foliage Begonia

Foliage Begonia

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1027 Foliage Breakup

Foliage Breakup

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1002 Foliage Breakup 2

Foliage Breakup 2

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1018 Foliage Breakup Close-up

Foliage Breakup Close-up

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1015 Foliage Climbing Ivy

Foliage Climbing Ivy

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1043 Foliage Ferns

Foliage Ferns

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1044 Foliage Ferns Reversed

Foliage Ferns Reversed

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1014 Foliage Ivy Reversed

Foliage Ivy Reversed

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1011 Foliage Jungle

Foliage Jungle

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1045 Foliage Natural

Foliage Natural

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1039 Foliage Natural Dense

Foliage Natural Dense

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1038 Foliage Natural Light

Foliage Natural Light

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1000 Leaves Foliage

Leaves Foliage

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1020 Leaves Full

Leaves Full

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1001 Leaves Thick

Foliage Breakup 2

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1010 Leaves With Limb

Leaves With Limb

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1017 Spring Branches

Spring Branches

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1031 Tree

Tree

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00

Apollo Gobo MS #1016 Trees Open Sky

Trees Open Sky

Apollo Stock Gobos. You can order them for any size fixture.

 • Price: $11.00